Boliga.no

Bolig indeks -> Vestfold Fylke

Topp 10 dyreste boliger i Vestfold Fylke
Stavernsveien 6745 000 000 kr
Enebolig i Larvik
Buerstranda 545 000 000 kr
Enebolig i Sandefjord
Mokollveien 2029 000 000 kr
Enebolig i Sandefjord
Strandveien 1314 900 000 kr
Enebolig i Tønsberg
Gamleveien 6014 900 000 kr
Enebolig i Borre
Husvikveien 12613 750 000 kr
Enebolig i Tønsberg
Nedre Åsenvei 513 300 000 kr
Enebolig i Sandefjord
Mokollveien 1211 980 000 kr
Enebolig i Sandefjord
Wistings vei 411 450 000 kr
Enebolig i Borre
Carl XV gate 1111 250 000 kr
Enebolig i Tønsberg